20-04-12

'Een trieste dag voor de democratie'...: Zaak Van Rooij, Nederland

katspoor2.jpgWat ons democratisch stelsel zo merkwaardig maakt, is het feit dat sommige mensen na 20 jaren eindelijk een antwoord krijgen op hun schrijven aan de overheid, indien zij nog niet in de psychiatrie of de gevangenis beland zijn (of simpelweg overleden zijn).  Pas dan worden de administratieve regeltjes gerespecteerd. En als men geluk heeft, dan probeert men zelfs een oplossing te zoeken voor de zaak die men heeft voorgelegd...
Ons Kenmerk: C&P/200410/BZ

Uw nummer: 10/24961

 

Betreft:

-          Meest extreme criminaliteit vanuit de gemeente Sint-Oedenrode jegens A.M.L. van Rooij, zijn gezin, Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en Ecologisch Kennis Centrum B.V. feitelijk bewezen.

-          Verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting tot na het moment de gemeenteraad van Sint-Oedenrode na 18 jaar een besluit heeft genomen op mijn verzoekschrift d.d. 16 november 1994 tot het nemen van een besluit om het mens- en milieuvernietigende misdaad helpende besluit d.d. 14 juni 1994 van burgemeester en wethouders (waartoe zij niet bevoegd waren) inzake de illegale bouwwerken op het bedrijventerrein van buurman Gebr. van Aarle B.V. te vernietigen en tot na het moment verantwoordelijk minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie met een brief aan A.M.L. van Rooij schriftelijk heeft bevestigd dat ik weer naar Nederland kan terugkomen zonder het risico te lopen om door Mies of Robert van den Biggelaar (of iemand anders) te worden vermoord en zonder het risico te lopen om door het Openbaar Ministerie in Nederland te worden aangehouden en opgepakt om vervolgens in de gevangenis te worden opgesloten.       

 

 

Geachte secretaris Mr. T.T.M. Linotte-de Louw,  

 

Bij brief d.d. 18 april 2012 laat u ons de volgende uitnodiging voor de hoorzitting toekomen:

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

De heer A.M.L. van Rooij

’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode

                                                                                          Sint-Oedenrode 18 april 2012

 

Geachte heer Van Rooij,

 

U heeft namens het agrarische bedrijf camping en pensionstal “Dommeldal”, gevestigd aan het adres ’t Achterom 9-9a een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) van 8 maart 2010. Bij dat besluit verleende het college een inritvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sint-Oedenrode voor het adres Ollandseweg 165.

 

Het college verklaarde uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk in zijn besluit van 12 april 2011, verzonden 9 mei 2011. Uw beroepschrift tegen dit besluit is door de rechtbank gegrond verklaard in de uitspraak van 20 januari 2012. Daarbij is het besluit van het college vernietigd en is bepaald dat het college, met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen, een nieuw besluit dient te nemen.

 

Gevolg gevend aan deze uitspraak dient het college opnieuw op uw bezwaarschrift te beslissen. Het college heeft dit bezwaarschrift dan ook opnieuw aan de commissie bezwaarschriften voorgelegd voor het uitbrengen van een advies. Deze commissie zal voor de behandeling van het bezwaarschrift een hoorzitting houden op woensdag 9 mei 2012 om 16.45 uur, waarvoor ik u hierbij uitnodig.

 

De hoorzitting zal worden gehouden in het gemeentehuis Burgemeester Wernerplein 1. U wordt dan in de gelegenheid gesteld te reageren op het bezwaarschrift. De hoorzitting is in principe openbaar.

 

De stukken die op deze zaak betrekking hebben, liggen vanaf 3 tot en met 9 mei ter inzage tijdens openstellingsuren in het gemeentehuis bij het team Bestuur en Ondersteuning - Juridische zaken. Tegen betaling van de daarvoor verschuldigde legeskosten kunnen de stukken in fotokopie worden verstrekt. Tot uiterlijk 29 april 2012 kunt u nadere stukken inbrengen die u voor de behandeling van het bezwaarschrift dienstig acht.

 

U kunt zich bij de hoorzitting (of voor het inzien en/of opvragen van stukken) laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die dan een schriftelijke en door u ondertekende machtiging moet overleggen. Dit geldt niet voor gemachtigden die als advocaat of procureuer zijn ingeschreven of waarmee u samen verschijnt. Verder kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om u ter zitting te laten bijstaan door getuigen en deskundigen.

 

Het college van burgemeester en wethouders is uitgenodigd om als verwerend orgaan op deze hoorzitting aanwezig te zijn. Ook de belanghebbende vergunninghouder is uitgenodigd.

 

Binnen drie dagen na de datum van verzending van deze brief kunnen belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen; de beslissing op zo’n verzoek wordt uiterlijk twee weken voor de zitting medegedeeld.

 

Hoogachtend

De secretaris van de commissie bezwaarschriften

 

Mr. T.T.M. Linotte-de Louw.

Commentaren

22 april 2012

Geachte President mr. R.R. Winter

Namens M.R.G.W. van den Heuvel, gevestigd aan de Vresselseweg 16/A, 5491PC te Sint-Oedenrode, hierna te noemen: appellant, tekenen wij beroep aan tegen het besluit d.d. 13 maart 2012 (kenmerk: 16079236) van de Kamer van Koophandel Brabant, namens deze genomen door specialist bedrijvenregister R. Adriaans, waarvan u een kopie vindt bijgevoegd (zie bijlage 1)

Om redenen van de al meer dan 18 jaar voortdurende meest extreme misdaad vanuit burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, zoals u dat in ons hieronder ingelaste verzoekschrift d.d. 19 april 2012 aan Mr. T.T.M. Linotte-de Louw, Secretaris van de commissie bezwaarschriften Sint-Oedenrode, kunt lezen, zijn wij niet in staat om deze zaak in een hoorzitting voor het college van beroep voor het bedrijfsleven in Nederland te verdedigen, terwijl appellant daar wettelijk wel recht op heeft.

Gepost door: ypsilon | 22-04-12

De commentaren zijn gesloten.