30-01-13

Werkgroep Morkhoven: Brief Alain Winants

Image

Brussel, 11 januari 2013

De Heer Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Geachte Heer Boeykens,

Betreft: uitvoering van onze wettelijke taken

Uw brief ‘Liquidatie van Werkgroep Morkhoven door de Belgische Staatsveiligheid’, heeft mijn bijzondere aandacht genoten.

We zitten al geruime tijd verveeld met de Werkgroep Morkhoven die bij haar akties en ontelbare publicaties niet verstoken lijkt te zijn van een bizarre soort humor waarin we ons moeilijk kunnen weervinden.

Ik begrijp dan ook de reactie van één van onze vroegere chefs die bij de Canadese provider Bravenet een klacht neerlegde wegens het ‘belachelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid’ zoals Bravenet destijds correct berichtte.  De website http:// www.kindergarten.be van prinses de Croÿ  van uw vereniging Werkgroep Morkhoven, werd dan ook volledig terecht gesloten. De Belgische Staatsveiligheid dient immers, ook in het buitenland, serieus te worden genomen.

Staatsveiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermde maatregelen tegen deze potentiële oorzaken in een staat.

Het is daarom dat de Veiligheid van de Staat inlichtingen verzamelt betreffende ideologisch extremisme, radicalisme en schadelijke sektarische organisaties.

Omdat de Werkgroep Morkhoven een vereniging is die zich bij de van Staatswege genomen beslissingen maar moeilijk kan neerleggen en haar akties een potentieel gevaar opleveren voor de Belgische Staat, zijn wij eraan gehouden om op te treden.

In het verleden voerde de Werkgroep Morkhoven vooral straat- en pamflettenakties. Dat was gemakkelijk te controleren door onze diensten.

Gedurende de laatste jaren heeft de Werkgroep Morkhoven haar terrein naar het internet toe verlegd.  Zij doet dat met sukses, zoals dit reeds jarenlang uit onze rapporten en uit de informatie van de betrokken diensten van het Ministerie van Justitie, blijkt.

Aangezien de door de Werkgroep Morkhoven verspreidde informatie op het internet echter een potentieel gevaar oplevert voor de Staat, zijn we genoodzaakt om, naast de gebruikelijke telefoon- en internettap, welbepaalde akties te ondernemen die de Werkgroep Morkhoven en haar flamboyante en controversiële onderzoeker Marcel Vervloesem, enigszins tempert.

Rekening houdende met bovenvernoemde gegevens hebben we, in gemeenschappelijk beraad met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, besloten om de blogs van de Werkgroep Morkhoven door Skynet te laten versleutelen.

Wij verwijzen hierbij ook naar het wetsvoorstel op de Bijzondere Inlichtingenmethodes dat op 17 juli 2009 door de Senaat werd goedgekeurd. De aldus onstane wet verschaft de inlichtingendiensten meer mogelijkheden voor het voeren van onderzoek.

We hebben onze informant van de dienst Politie en Veiligheid van de gemeente Herentals, dan ook een veiligheidsmachtiging gegeven om bij Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter de nodige inlichtingen voor ons onderzoek te verzamelen.

Aangezien het hier om geheime en vertrouwelijke informatie gaat, kunnen we geen verdere inlichtingen terzake verstrekken.

Hartelijke groet,

Alain Winants
Administrateur-generaal Staatsveiligheid
Waterloolaan
1000 Brussel

----

(Bovenstaande brief is een nepbrief)

20:29 Gepost door Yves in Actualiteit, Alain Winants, Brief | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

De Belgische Staatsveiligheid en de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Krijgsmacht kunnen bij de operatoren van elektronische communicatienetwerken en de verstrekkers van elektronische communicatiediensten gegevens over elektronische communicatie opvragen. Hun medewerking verloopt via hun Coördinatiecel Justitie. Hoe en wanneer zij moeten ingaan op de vorderingen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is vastgelegd in een nieuw besluit.

Elektronisch communicatie

Sinds 1 september 2010 zijn de methodes voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten herzien. Er zijn nu drie soorten: de gewone, de specifieke en de uitzonderlijke. Een aantal van hen hebben betrekking op elektronische communicatie.
Tot de specifieke methoden behoren

de identificatie van de abonnee of de gewone gebruiker van een elektronische communicatiedienst of van het gebruikte elektronische communicatiemiddel;

de identificatie van de elektronische communicatiediensten waarop een bepaalde persoon is geabonneerd of die door een bepaalde persoon gewoonlijk worden gebruikt;

de mededeling van de facturen met betrekking tot de geïdentificeerde abonnementen.
Bij deze methoden kan toegang tot de klantenbestanden gevraagd worden.
Andere specifieke methoden zijn:

het opsporen van de oproepgegevens van elektronische communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar oproepen worden of werden gericht;

het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van elektronische communicaties.
Tot de uitzonderlijke methoden behoort onder meer het afluisteren van communicatie, de kennisname en de registratie ervan.
Indien nodig kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor deze methodes de medewerking vorderen van de operator van een elektronisch communicatienetwerk of de verstrekker van een elektronische communicatiedienst.
Coördinatiecel Justitie

De operatoren van een telecommunicatienetwerk en de verstrekkers van een telecommunicatiedienst moeten sinds 2003 een Coördinatiecel Justitie hebben. Die cel verzekert in principe de samenwerking tussen de operator/verstrekker en de gerechtelijke overheden. Maar nu wordt zij ook het aanspreekpunt voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
De basisprincipes voor deze Coördinatiecel zijn vastgelegd in het KB van 9 januari 2003. Nu komen daar, specifiek in het kader van de samenwerking met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, nog een aantal aanvullende regels bij. Zij moeten de betrouwbaarheid van de celleden verzekeren en de beveiliging van de behandelde informatie opdrijven. Alle leden van de Coördinatiecel moeten een positief veiligheidsadvies hebben gekregen. En dat moet om de vijf jaar vernieuwd worden. De minister van Justitie vraagt het advies bij de Nationale Veiligheidsoverheid. En hij kan, mits voldoende motivatie, personen de toegang tot de Coördinatiecel weigeren. Ook al is er een positief veiligheidsadvies.
De operatoren en verstrekkers moeten veiligheidsmaatregelen nemen om de informatie die de Coördinatiecel behandelt, te beschermen. Zij moet immers vertrouwelijk blijven.
De Coördinatiecel deelt een aantal identificatiegegevens mee aan het BIPT (onder meer gegevens over hun leden, nummer van de dienst-GSM, gegevens van de permanentiedienst). Het BIPT bezorgt die gegevens aan de Staatsveiligheid en de militaire veiligheidsdienst.

Ilse Vogelaere

http://www.polinfo.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=kl1385740&lang=nl

Gepost door: werkgroep Morkhoven | 30-01-13

De commentaren zijn gesloten.