21-07-08

Kindermisbruik - Kosten van het Koningshuis: N-VA


Kinderontvoering en mishandeling: Dotaties aan het Belgische Koningshuis om dubbelzinnigheid te laten bestaan ?

Koning2412kerstboodschapN-VA

Geachte Heer Adriaens,

Ik las uw artikel 'De Kosten van het Koningshuis - analyse'.

Het artikel is hoogst interessant omdat wij te maken krijgen met de onbegrijpelijke politiek van het Koningshuis inzake de bestrijding van kindermisbruik.

We dachten dat het Koningshuis van overheidswege immers ruim gedoteerd werd en over een hele staf personeel beschikt dat op een correcte manier haar dossiers moet opvolgen en de vragen van burgers moet beäntwoorden.

Dat blijkt echter niet het geval te zijn.

Vooral in een dossier rond kindermisbruiken waarbij de Koning 7 cd-roms met kinderporno door de minister van justitie voor onderzoek aan de hoogste gerechtelijke instanties liet overmaken, is dit enorm belangrijk, temeer daar de Koning ons in 1996 liet weten: 'De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.'

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

PS. In bijlage zenden we u onze publicatie: 'Kinderontvoering en mishandeling: Belgische Koning laat dubbelzinnigheid bestaan'

-------------------------------------------

Kinderontvoering en mishandeling: Belgische Koning laat dubbelzinnigheid bestaan

De Koning is nogal ernstig onder vuur komen te liggen in verband met de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die hij in 1998 van de vzw Werkgroep Morkhoven had ontvangen.
De Koning liet deze cd-roms via Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek overmaken aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen.
Enkele maanden geleden moest de Werkgroep Morkhoven echter vaststellen dat de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, spoorloos verdwenen waren.
De openbare aanklager Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers, 'enkel een zeepbel' noemde en een zware straf eiste voor de zogezegde kindermisbruiker Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, moest de verdwijning toegeven nadat de Hoge Raad voor de Justitie het verdwijnen van deze cd-roms en van andere documenten, schriftelijk had bevestigd.
Toen de Werkgroep Morkhoven de verdwijning van de cd-roms bekend maakte, kreeg Marcel Vervloesem een anoniem telefoontje van iemand uit het gerechtelijk milieu waarin hem gezegd werd dat de cd-roms niet waren 'gestolen' maar, zoals al de andere documenten, waren 'zoek geraakt'.

De Werkgroep Morkhoven schreef naar tientallen parlementsleden maar die vonden (buiten enkele uitzonderingen te na) de verdwijning van de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen blijkbaar een normale zaak. Ook de pers die jarenlang bij het minste gerucht over Marcel Vervloesem, moord en brand schreeuwde maar zich nooit afvroeg of de kinderpornozaak Zandvoort wel onderzocht werd, bleef muisstil.

Justitieminister Vandeurzen antwoordde enkel dat hij het schrijven van de Werkgroep Morkhoven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt.
Daar bleef het bij.

De Werkgroep Morkhoven schreef vervolgens een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar justitieminister Vandeurzen en de Koning om deze toestand aan te kaarten. Zij kreeg echter geen antwoord. Het was duidelijk dat deze zaak in de doofpot moest verdwijnen.

Enkele dagen geleden dan kreeg Prinses de Croÿ, een antwoord op de brief die zij een maand en een half geleden naar de Koning had geschreven.
Een kabinetsmedewerkster van de Koning deelde de Prinses mede dat de zaak een 'exclusieve gelegenheid van justitie' was en dat ,gezien de scheiding der machten, het voor het Hof onmogelijk was om tussen te komen in deze zaak'.

Het valt echter op dat de Koning, in tegenstelling tot wat iedere burger in dat geval zou doen, zelfs de minister van justitie niet contacteerde over de verdwijning van 'zijn' voor onderzoek aan justitie overgemaakte cd-roms.

Men kan zich bijgevolg afvragen wie de Koning eigenlijk wil beschermen: de kinderen of de kindermisbruikers en de magistraten die deze kindermisbruikers beschermen en het onderzoeksmateriaal dus laten verdwijnen om een onderzoek onmogelijk te maken.

Een pikant detail in deze zaak is dat de Koning (Adjunkt-Kabinetschef van de Koning) in zijn brief van 12.9.1996 aan Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven schreef:

'De Koning en de Koningin hebben mij de opdracht gegeven ontvangst te melden van uw brief betreffende het tragisch lot van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van ontvoering en mishandeling.
De Vorsten hebben de ouders van verdwenen kinderen in audiëntie ontvangen en hen hun diep medeleven betuigd naar aanleiding van de gebeurtenissen die het ganse land hebben geschokt.
De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.
Op nationaal vlak heeft de Koning tegenover de families van de slachtoffers de verbintenis aangegaan de dialoog voort te zetten met de Minister van Justitie, de specialisten terzake en de bevoegde hoge ambtenaren, over de concrete maatregelen die reeds genomen werden en deze die nog zullen genomen worden in de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel, zowel bij ons als in Europa en de wereld. Een eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden.
De Koning zal er bij de betrokken Ministers op aandringen dat alle middelen zouden worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen.
Gelieve, Mijnheer, de betuiging van mijn hoogachting te aanvaarden.'
Voor de Kabinetschef van de Koning
R. Huenens, Adjunkt-Kabinetschef van de Koning


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

10:55 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: kindermisbruik - koning |  Facebook |

11-06-08

Zijne Majesteit de Koning: Open Brief


Open Brief aan de leden van de Commissie Justitie van de Senaat

Koning2412kerstboodschapIn antwoord op het schrijven van de vzw Werkgroep Morkhoven in verband met de diefstallen van dossierstukken uit gerechtelijke dossiers en de verdwijning van 7 cd-roms met kinderporno op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, deelde justitieminister Vandeurzen mede dat hij zich 'niet wenste te mengen in gerechtelijke procedures' en dat hij een kopie van het schrijven van de vzw Werkgroep Morkhoven aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt.

Het systematisch verdwijnen van dossierstukken uit het gerechtelijke dossier van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven waardoor deze op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld, en de verdwijning van de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die Zijne Majesteit voor onderzoek had laten overmaken aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en die door de Hoge Raad voor de Justitie werden bevestigd, hebben echter niets met 'gerechtelijke procedures' te maken.
De minister van justitie maakt er zich wat al te gemakkelijk van af. Het zou beter zijn dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid terzake opneemt.

Zijne Majesteit meent dat het laten verdwijnen van dossiers en dossierstukken en het systematisch gebruiken van aparte dossiertjes waarin men alle ongewenste zaken van een rechtszaak wegsteekt, zal leiden tot een ingeburgerde en ongezonde gewoonte bij justitie.
Het valt te betwijfelen of het stilzwijgen van minister Vandeurzen, die terzake werd geinformeerd, de geloofwaardigheid van justitie en het geloof in de 'hervorming van justitie' ten goede zal komen.

De politieke en gerechtelijke overheden dreigen met het systematisch in de doofpot steken van politiek gevoelige dossiers (dossiers die bijvoorbeeld het imago van Belgische Staat kunnen schaden), zichzelf ook langzaam maar zeker te ondermijnen alhoewel dit zeker niet in hun bedoeling ligt.

Doofpotoperaties kunnen op korte termijn wel voordeel opleveren maar doordat men het zoeken naar een werkelijke oplossing steeds uitstelt, krijgt men op langere termijn zoveel in de doofpot gestoken zaken bijéén dat niemand er nog blijf mee weet.
De burger krijgt daardoor het gevoel dat heel het systeem corrupt is. Het is trouwens geweten dat etterbuilen, wat men er ook tegen probeert, vroeg of laat toch openbreken.

Het is begrijpelijk dat de Werkgroep Morkhoven geen genoegen kon nemen met het antwoord van justitieminister Vandeurzen, en zij de minister daarom opnieuw en per aangetekende brief van de diefstallen van de dossierstukken en de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, op de hoogte bracht.

Zijne Majesteit werd vervolgens via zijn kabinetschef Jacques Van Ypersele en per aangetekende brief over de diefstallen van de cd-roms geinformeerd.

Ook senator Tony Van Parys die de cd-roms van Zijne Majesteit destijds in zijn functie van minister van justitie, voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte, werd door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd.

De Werkgroep nam ook herhaalde malen contact op met de leden van de Commissie Justitie van de Senaat waarvan de heer Tony Van Parys deel uitmaakt, en men kan dus verwachten dat de parlementairen de nodige initiatieven zullen nemen om een oplossing te vinden in deze reeds veel te lang aanslepende zaak.

Laat ons eerlijk zijn. Het bijna 20 jaar lang criminaliseren van de Werkgroep Morkhoven, mag voor de parlementsleden geen excuus mag zijn om zich geen vragen te stellen bij de diefstallen van dossierstukken en de cd-roms met kinderporno die door justitie hadden moeten onderzocht worden.
Wie meewerkt aan de uitvoering van criminele feiten of de criminele feiten waarvan hij weet heeft verbergt, is -volgens de wet- trouwens medeplichtig en kan dus strafrechterlijk vervolgd en veroordeeld worden. In theorie geldt dit ook voor de parlementsleden want de Belgische Grondwet zegt dat 'iedere burger gelijk is' voor de Belgische wet.

Dat het stilzwijgen in de kinderpornozaak Zandvoort de criminaliteit juist in de hand werkt, blijkt uit de talrijke anonieme telefoontjes met intimidaties en bedreigingen die de Werkgroep Morkhoven, naar ik verneem, tegenwoordig ontvangt.
Gisteren kreeg Marcel Vervloesem een anoniem telefoontje van een man die informeerde achter de 'activiteiten' van Prinses de Croÿ en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Deze man wilde weten wie er verantwoordelijk was voor de website van de Werkgroep Morkhoven en de website van de Stichting Princesse de Croÿ en trachtte te achterhalen waar Prinses de Croÿ 'het geld voor haar Stichting' vandaan haalde.

Vanuit Turnhout, alwaar men de kinderpornozaak Zandvoort op een, laat ons zeggen, vrij dubieuze manier in de doofpot stopte, pobeert men er dan weer voor te zorgen dat de Werkgroep Morkhoven haar nieuwsbrief niet verder meer kan uitgeven.
Dat men daar, na het spreekverbod met de pers dat men de heer Vervloesem oplegde, nu ook de persvrijheid aan banden wil leggen, roept toch enigszins vragen op.

Zijne Majesteit wil hoe dan ook voorkomen dat deze zaak verder escaleert. Een zekere terughoudendheid van het persagentschap Belga en de Vlaamse mediagroepen in het verspreiden van de berichtjes die haar door de perswoordvoerders van justitie worden doorgezonden, behoort tot de mogelijkheden.
De persvrijheid en vrije meningsuiting in een democratische rechtsstaat als België houden immers niet op bij de mediagroepen die door Belgisch Staat gesubsidieerd worden. De subsidies waarop de media jaarlijks kunnen rekenen zijn juist bedoeld om de bevolking zo ruim mogelijk te informeren.

Alhoewel wij ons hierover misschien niet mogen uitspreken, zou het jammer zijn indien de politici door hun gebrek aan moed om bepaalde wantoestanden aan de kaak te stellen, zouden meewerken aan de verloedering van het politieke en gerechtelijke systeem.
In tegenstelling tot bepaalde politici die gemakkelijkheidshalve uitroepen dat de Belgische Staat 'om zeep' is, blijven wij echter geloven dat de op sterven liggende Belgische Staat door middel van een gezonde politiek kuur die verder reikt dan het pure eigenbelang, te redden valt.

Er is dan ook, en meer dan ooit tevoren, nood aan een eensgezinde wil en een positieve ingesteldheid, zowel bij de overheid als bij de bevolking.


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

13:49 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kindermisbruik - koning |  Facebook |

10-06-08

De kinderporno van de Koning: aangetekende brief aan Z.M. de Koning


Wie heeft de cd-roms met kinderporno van de Koning op het hof van beroep te Antwerpen gestolen ?

mail-1mailRood.mail-1

------------------------------------

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

16:28 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (6) | Tags: kindermisbruik - koning |  Facebook |

03-06-08

Z.M. de Koning: de cd-roms met kinderporno die werden gestolen

 

ALBERT2From: Jan Boeykens
Date: 3 jun. 2008 14:19
Subject: De kinderporno van ZM de Koning
To: proj@kbs-frb.be, info@kbs-frb.be
Cc: georgette.vanmuylem@ibz.fgov.be, Patrick.dewael@ibz.fgov.be, sarah.raman@e-gov.be, silvan.declerq@ibz.fgov.be

Koning Boudewijnstichting
Ter attentie van Jacques van YPERSELE de STRIHOU,
kabinetschef van de Koning
Brederodestraat 21
B-1000 Brussel

Geachte Heer van Ypersele,

Mag ik u verzoeken om de volgende brief aan Zijne Majesteit over te maken ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------

Ter attentie van Zijne Majesteit de Koning

Brussel, 3 juni 2008

Sire,

Betreft: Uw cd-roms met kinderporno

Tien jaar geleden schreef U ons dat U, inzake de bestrijding van kindermisbruiken, 'tot op het bot' zou gaan.

Van Uw belofte is echter maar weinig in huis gekomen.

Toen Marcel Vervloesem van onze Werkgroep door de Turnhoutse Justitie en de Vlaamse media als een 'folteraar en verkrachter' aan de schandpaal werd genageld, bleken de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 kinderen op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort voor U niet langer meer te bestaan.

U liet deze kinderen aan hun lot over.

Ook toen duidelijk werd dat het een doofpotoperatie betrof en de kinderen niet geidentificeerd werden terwijl de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers niet werden opgespoord, bleef U zwijgen.

U stelde zich geen vragen meer over de misbruikte kinderen en baby's waarover U zich toendertijd zo verontwaardigd toonde.

U vroeg zich ook nooit af wat er met de 7 cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort gebeurde die de Werkgroep Morkhoven U overhandigde.

Zoals U zich misschien herinnert, maakte U die cd-roms aan de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) over die ze op zijn beurt 'voor onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen bezorgde.

Welnu, Sire, enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen ter zitting toegeven dat die cd-roms gestolen zijn.
Dit werd achteraf nog eens door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

De Werkgroep Morkhoven schreef terzake naar justitieminister Vandeurzen die -zoals bij de verdwijning van de talloze dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem die door de Hoge Raad voor de Justitie werd geconstateerd- zich maar weinig bezorgd toonde over deze gang van zaken.
Vandeurzen stuurde onze brief gewoon door naar de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en hoopt daarmee dat de procureur-generaal aan zichzelf of aan zijn vrienden-collega's zal vragen wie Uw cd-roms gestolen heeft.
Ook indien er geen gevolg aan zijn schrijven wordt gegeven, beschouwt de minister deze zaak daarmee waarschijnlijk als zijnde afgesloten.

Het is om die reden dat ik de heer Vandeurzen ook nog eens een aangetekende brief heb toegestuurd die U op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' kan lezen.

Indien het U echt menens is voor wat de bestrijding van kindermisbruiken betreft, dan zou ik U willen verzoeken om bij justitieminister Vandeurzen te informeren waar Uw cd-roms met kinderporno gebleven zijn en wat de stand van zaken is in het onderzoek naar de cd-roms Zandvoort.

Minister Onkelinx noemde het kinderpornodossier Zandvoort in antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot een 'individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken' maar een dossier waarin zich bijna 90.000 kinderen (volgens Europol gaat het zelfs over 92.000 kinderen) en tientallen kindermisbruikers bevinden, kan men moeilijk een 'individueel dossier' noemen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
erkenningsn. 443.439.55


- brieven aan Child Focus en Het Koningshuis
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

15:14 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kindermisbruik - koning |  Facebook |

18-05-08

Kindermisbruiken: Brief aan de Belgische Koning

 

ALBERT2Antwerpen, 31.1.05

Sire,

Betreft: De ongeidentificeerde kinderen (+ baby's) en de onopgespoorde daders van de cd-roms Zandvoort.

In de zaak Zandvoort schreef ik reeds herhaalde malen naar Child Focus (federale politie) en Justitieminister Onkelinx.

Vandaag schreef ik opnieuw naar Child Focus dat allerlei campagnes 'tegen kinderprostitutie' ondersteunt.

Ziehier mijn brief:

----

CHILD FOCUS
WEBADRES: dfocus-net-alert.be/focus/index.cfm?fuseaction=home.othertype&cfid=31945&cftoken=59463890

ANTWERPEN, 31.01.2005

GEACHTE HEER,

IK LEES DAT CHILD fOCUS DE CAMPAGNE 'HELP KINDERPROSTITUTIE BESTRIJDEN', ONDERSTEUNT.

DE FEDERALE POLITIE WAARMEE CHILD FOCUS SAMENWERKT, DEELDE ONLANGS IN EEN RAPPORT MEDE DAT ER 88.539 FOTO'S OP DE CD-ROMS VAN HET KINDERPORNONETWERK ZANDVOORT STAAN. '70% HIERVAN IS VAN DUIDELIJK KINDERPORNOGRAFISCHE AARD', ALDUS DE FEDERALE POLITIE.

VANDAAR DAT IK MIJ AFVRAAG WAAROM CHILD FOCUS EN DE FEDERALE POLITIE NIETS DOEN OM DE KINDEREN (EN BABY'S) OP DE FOTO'S TE IDENTIFICEREN EN DE DADERS DIE MEN ACTIEF BEZIG ZIET OP DE CD-ROMS OP TE SPOREN.

IK SCHREEF AL VERSCHILLENDE MALEN NAAR CHILD FOCUS EN DE FEDERALE POLITIE IN DEZE ZAAK ZONDER DAT ZIJ IETS ONDERNAMEN EN IK NEEM VANDAAG OPNIEUW CONTACT OP MET HET KONINGSHUIS.

JAN BOEYKENS
WERKGROEP MORKHOVEN
HTTP://GROUPS.MSN.COM/WERKGROEPMORKHOVEN

PS. Ik vulde uw formulier in en gaf al mijn persoonlijke gegevens op om van uw initiatief in deze zaak op de hoogte te worden gesteld.

----

In de hoop, Sire, dat het Koningshuis dat mede aan de basis ligt van de oprichting van Child Focus, deze zaak serieus neemt, en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen

http://www.2link.be/index.php?zone=dochter&dochter=koningshuis&actie=mail


Advocaat-generaal Mark Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen die de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes, 'slechts een luchtbel' noemde, moest een paar maanden geleden publiekelijk toegeven dat de 7 cd-roms met kinderporno van de kinderpornozaak Zandvoort die in 1998 door de Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden overgemaakt, 'verdwenen' waren. De cd-roms werden destijds door de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers bezorgd.

De Werkgroep Morkhoven bracht justitieminister Vandeurzen van de diefstal op de hoogte maar de minister reageerde enkel met een briefje waarin hij zei dat hij de diefstal aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen had gemeld. Als er geen onderzoek wordt ingesteld in deze zaak, gaat de justitieminister eigenlijk stilzwijgend akkoord met de verdwijning.

Ook over de diefstal van dossiers en ontlastende documenten uit de het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem ligt de justitieminister niet wakker alhoewel alles er op wijst dat dit een gebruikelijke werkwijze is binnen de Belgische gerechtshoven.

Child Focus en het Belgische Koningshuis dat in één van haar brieven beloofde 'tot op het bot te zullen gaan in de bestrijding van kindermisbruiken', werden regelmatig maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd inzake het uitblijven van de identificatie van slachtoffertjes en daders in de kinderpornozaak Zandvoort (brieven aan Child Focus en Het Koningshuis)

20:42 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kindermisbruik - koning |  Facebook |

24-10-07

'De kinderporno van de Koning' - Nederlandse politici antwoorden


Albert.kinderen.pict_104864De vzw Werkgroep Morkhoven mailde het interview met Morkhoven-activist Marcel Vervloesem waarin hij ondermeer uitlegt wat er met de cd-roms kinderporno gebeurde die hij in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Europees Parlement en de Belgische Koning overmaakte, ook naar verschillende politici en partijbureau's.

Terwijl deze zaak al jarenlang wordt doodgezwegen in België en de meeste vragen in dit dossier onbeantwoord bleven, ontving de vzw Werkgroep Morkhoven een bericht van de CDA (Christen Democraten) in Nederland waarin op een correcte manier werd gemeld dat de mail werd gelezen en een registratienummer kreeg toegekend.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich dan ook terecht vragen over de wijze waarop de Belgische overheid haar dossiers afhandelt.
Zij was zopas nog verplicht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsman omtrent de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis/Brussel.
Na een herhaaldelijk schrijven in verband met een bepaald dossier, deelde deze dienst immers mede dat men 'niet wist' dat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis was gevestigd. De vzw Werkgroep Morkhoven antwoordde daarop dat het adres van de vereniging reeds twee jaar geleden in het Belgische Staatsblad was gepubliceerd en refereerde daarbij naar de statuten van de vzw die via het Internet zijn weer te vinden. Zij vroeg daarbij welk nummer er aan het dossier werd gegeven en door welke dienst en persoon het betreffende dossier werd behandeld. Er kwam echter geen antwoord.
Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, ontving intussen wel een aangetekende brief van Mevrouw Martine Wille, plaatsvervangende burgemeester van Sint-Gillis. De brief was echter niet aan de vzw Werkgroep Morkhoven geadresseerd en de voornoemde vragen werden niet beantwoord.

--------------

Van: CDA Publieksvoorlichting cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2007 11:39:47
Aan: werkgroep morkhoven werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: Ontvangstbevestiging CDA Publieksvoorlichting
Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw mail van 23/10/07 met het onderwerp DE KINDERPORNO VAN DE KONING - INTERVIEW. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 96297.

Alle mails aan dit adres worden door de afdeling Publieksvoorlichting gelezen. Belangrijke informatie wordt doorgespeeld aan de fractie en speelt een rol bij de uiteindelijke standpuntbepaling.

Wij streven ernaar uw mail binnen twee weken te beantwoorden. Wanneer een onderwerp nog niet volledig is besproken binnen de fractie, kan het echter voorkomen dat wij meer tijd nodig hebben om met een passend antwoord te komen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Wij behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een mail voor kennisgeving aan te nemen en van verdere beantwoording af te zien.

Met vriendelijke groet,
CDA Publieksvoorlichting

www.cda.nl

Deze ontvangstbevestiging is automatisch gegenereerd

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Disclaimer

Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nlIf you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211. Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl

--------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

10:17 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kindermisbruik - koning |  Facebook |

07-10-07

Koning: kindermisbruik en kinderporno


Albert.kinderen.pict_104864PICT0947Brussel, 22 juni 2006

Drie maanden geleden schreef ik met de Werkgroep Morkhoven naar het Koningshuis in verband met het feit dat het parket van Turnhout geen onderzoek voert naar de kinderen die op de cd-roms van het door de Werkgroep Morkhoven opgespoorde pedocriminele netwerk te Zandvoort staan.

Volgens een rapport van de federale politie zijn er immers een 100.000-tal foto's van kinderen op die cd-roms weer te vinden.

Na drie maanden wachten we nog altijd op het antwoord van het kabinet van Z.M. de Koning.

Vroeger kregen we binnen de maand een antwoord waarin bijvoorbeeld vermeld stond dat onze brief naar de Procureur-Generaal werd doorverzonden.

Belangrijk in deze zaak is dat het parket van Turnhout ook de verkrachters en pedocriminelen die duidelijk op de foto's staan afgebeeld terwijl zij kinderen verkrachten, nooit opspoorde.

Ook de makers van het kinderpornomateriaal werden nooit opgespoord en lopen dus nog vrij rond.

Zowel Justitieminister Onkelinx als Child Focus werden in verband met deze foto's gecontacteerd.

Child Focus reageerde niet eens terwijl Onkelinx in antwoord op de parlementaire vraag van Zoë Genot stelde dat het 'slechts een individueel dossier' (met dus een 100.000-tal foto's van merendeels misbruikte kinderen) betreft.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://www.google.be/search?hl=nl&q=Kindermisbruik+Koning...
http://www.monarchie.be/nl/site/contact.html
http://www.monarchie.be/fr/site/contact.html


Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, een reeks open-deur-dagen in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is. Men kan er ter plaatse kennis maken met de praktijken van de Brusselse immobiliënwereld en de politieke partijen (VLD, SP.A, PS) die de kinderpornozaak Zandvoort hielpen dichtdekken.

Voor informatie en afspraken: Prinses de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 02 537 49 97
issakaba@skynet.be - http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

12:27 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: kindermisbruik - koning |  Facebook |