06-12-10

Marcel Vervloesem vrij

Onze berichtgeving rond Marcel Vervloesem die in de nacht van 27 op 28 april 2012, opnieuw in het ziekenhuis werd opgenomen en die de voorbije nacht opnieuw hoge koort had, wordt momenteel gecensureerd.  Verspreid deze informatie a.u.b.

28 april 2012

MarcelMast.jpg

Beste vrienden,

Zoals jullie in mijn bijgaand berichtje aan de advocate van Marcel kunnen lezen, is Marcel de voorbije nacht in het Sint-Elisabethziekenhuis van Turnhout opgenomen.

Ik vernam dat zopas van Marcel's dochter Wendy, die het op haar beurt vernomen had van de buurman van Marcel.

Wendy werd niet verwittigd van de opname en weet niet hoe het met haar vader gesteld is. Zij weet ook niet wanneer zij hem kan gaan bezoeken.

Wendy's dochtertje S. (Marcel's kleindochterje), is er intussen zo slecht aan toe dat zij nu zelfs niet meer uit bed geraakt. De psychologische begeleiding lijkt geen vat meer op haar te hebben. Uit goede bron vernam ik dat Marcel 'het ergste vreesde'.

Zoals men weet, is S. al jarenlang het slachtoffer van pesterijen op school waardoor zij steeds van school moest veranderen en tenslotte thuis bleef.  Dat komt door de jarenlange media-campagne waarin Marcel als 'pedofiel' en 'zelfverklaarde pedofielenjager' door het slijk werd gesleurd. Dat komt ook door de reeds maandenlange opsluiting van Marcel en het feit dat S. vreest dat 'opa in de gevangenis zal doodgaan'.

S. werd tevens psychologisch gekraakt door Marcels' aanklager Dimitri V. die haar door middel van een reeks nachtelijke telefoontjes bedreigde met de woorden dat hij 'overal zou gaan rondvertellen dat zij door haar opa verkracht werd indien zij niet aan zijn kant zou staan'.  Dat gebeurde enkele weken na de opsluiting van Marcel en nadat S. besloot om niet langer op de Dimitri V's Facebook te staan.

Wendy diende daarvoor een klacht in bij de politie.  Die klacht werd aan de procureur des konings van Turnhout doorverzonden maar van deze klacht werd niets meer vernomen.

Dat is vreemd omdat elke klacht tegen Marcel, die stelselmatig vooraf gegaan wordt met een beschuldiging in Het Nieuwsblad of een andere krant, meteen ernstig wordt genomen.

Vandaar dat ik gisteren voorstelde om in een briefje gericht aan de procureur des konings van de rechtbank van Turnhout, te informeren naar het gevolg dat er aan deze klacht tegen Dimitri V. werd gegeven.

Ik hoop dat Marcel's advocate werk wil maken van deze zaak want doordat men de bedreigingen van Dimitri V. ongestraft liet, kon deze nog een stap verder gaan. Na zijn bedreigingen tegenover S., flanselde hij een rapnummertje in elkaar waarin de Turnhoutse substituut-procureur des Konings en parketwoordvoerdster Inge Delissen over de ontvoering en de verkrachting van een meisje spreekt.  In de oorspronkelijke versie zouden Marcel en zijn buurman die eveneens door Dimitri V. werd beschuldigd, genoemd zijn geweest. Dimitri V. zou ook over 'een meisje dat door haar opa werd verkracht', gesproken hebben en daarbij de naam van Marcel's kleindochter S. hebben genoemd.  Het inmiddels aangepaste muzieknummertje staat reeds wekenlang op YouTube ( http://youtu.be/ALcAI0jU_4A ). Er kwam geen reactie op ons protest bij de gerechtelijke overheid en justitieminister Turtelboom.

Tot Marcel's verwondering verving Inge Delissen gisteren Peter vander Flaas als openbare aanklager in de Raadkamer van Turnhout.  Delissen deelde daarbij glimlachend mede dat het psychiatrische verslag waarop de rechters van de Raadkamer van Turnhout zogenaamd al maandenlang wachten, 'klaar was maar nog niet aan het dossier kon worden gevoegd'.  Het is met dergelijke onzin te verkopen dat de Raadkamer besliste om de voorlopige aanhouding van Marcel opnieuw te verlengen.  Er even aan toevoegen dat de rechters Vander Flaas en Jacobs van de raadkamer te Turnhout, de rechters zijn die Marcel 11 jaar lang vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort vervolgden waarbij, zoals de Hoge Raad voor de Justitie laattijdig vaststelde, alle ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier verdwenen.

Marcel die reeds maandenlang zonder vorm van proces in voorhechtenis zit, gaat met het verzinsel dat het 'psychiatrisch verslag van Dimitri V. er is maar nog niet aan het dossier kon worden gevoegd', zijn 5de maand effectieve gevangenisstraf tegemoet, wat gelijk staat aan een strafrechterlijke veroordeling van 1 jaar.  Binnen enkele weken zal hij dus, in zijn gezondheidstoestand die we allemaal kennen, 5 maanden lang in de gevangenis van Turnhout zijn opgesloten waar dat gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moeten slapen. De voorhechtenis wordt door de Belgische magistratuur dus misbruikt om mensen zoals Marcel, in de reeds overvolle gevangenissen te proppen zodat ze uiteindelijk in het ziekenhuis belanden of overlijden.

Ik bracht de gerechtelijke overheid en justitieminister Turtelboom die 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt, op de hoogte van het feit dat de rechters van de Raadkamer te Turnhout geen rekening wensen te houden met de resultaten van het gerechtelijk onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die Marcel vrij pleiten.  Ik ontving echter geen antwoord.

Intussen worden de brieven van Marcel's dochter Wendy, zijn kleindochter S. en van Klokkenluideronline, al wekenlang achtergehouden.  Mijn herhaaldelijk schrijven aan justitieminister Turtelboom bleef zonder gevolg, wat wil zeggen dat zij ermee akkoord gaat.

En daar ligt juist het probleem want doordat minister Turtelboom die politiek verantwoordelijk is voor de goede werking van de Justitie, allerlei misdadige praktijken aanvaardt en de klachten in de vuilbak kiepert, krijgen bepaalde rechters de gelegenheid om aktivisten zoals Marcel, bijna letterlijk uit de weg te ruimen.

De verantwoordelijke van de onthaaldienst op de Waterloolaan 115, 1000 te Brussel, deelde mij enkele weken geleden mede dat zij mijn onbeäntwoorde brief van 26.2.2012 aan minister Turtelboom in verband met voornoemde feiten, 'persoonlijk aan de minister zou overmaken'.  Ik bezorgde de minister ook herhaaldelijk een kopie van de lijst van de talrijke hospitalisaties van Marcel  zodat deze daaruit kon opmaken hoe het met de gezondheid van Marcel gesteld is maar ook daaraan wenste Turtelboom klaarblijkelijk geen aandacht te besteden zodat Marcel een week lang in een cel, waarin een geesteszieke constant zong en rookte, kon worden gestoken.  Diezelfde minister beweert dan bij hoog en laag dat zij de 'overbevolking in de gevangenissen wil aanpakken' en dat zij 'ook de gedetineerden in voorhechtenis (die niet veroordeeld werden) een electronische enkelband wil bezorgen'.   Ik ben benieuwd naar wat Turtelboom in de loop van de huidige legislatuur verder zal uitkramen.

Ik krijg hoe langer hoe meer de indruk dat minister Turtelboom een persoonlijk belang heeft bij de langdurige opsluiting (en dus het mogelijk overlijden) van Marcel.

Heeft dat misschien te maken met het feit dat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde of zit er meer achter ?

Turtelboom reageerde immers ook niet op mijn verzoek om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort die ik haar bezorgde, en waarin belangrijke informatie staat over het netwerk van kindermisbruikers aangaande de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse minister van justitie over te maken.  Robert M., bijgenaamd het 'Monster van Riga', werd daardoor op 6 april jl. veroordeeld op basis van een onvolledig dossier en doordat men geen verder onderzoek in deze zaak voert, kan het netwerk blijven bestaan en zullen er opnieuw slachtoffers worden gemaakt.

Ik geraak er met de dag meer en meer van overtuigd dat men beslist heeft om Marcel uit de weg te ruimen en dat minister Turtelboom het licht op groen heeft gezet voor dergelijke operatie.  Hoe kan men anders het blijvende stilzwijgen van de minister in deze zaak verklaren ?

Ik zal mij vandaag opnieuw met een schrijven tot Turtelboom richten met het verzoek om Marcel vrij te laten in plaats van te wachten totdat hij tengevolge van zijn onterechte opsluiting, in de gevangenis van Turnhout die normaal gezien haar deuren zou moeten sluiten omdat de gedetineerden er in onmenselijke omstandigheden leven, overleden is.

Jan

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven - 02 537 49 97

PS. De berichtgeving op het internet wordt gemanipuleerd en gecensureerd.  Als men via Google naar 'Marcel Vervloesem' zoekt, vindt men bijna uitsluitend berichten over zijn opsluiting. Andere informatie zoals over Marcel's ziekenhuisopnames bijvoorbeeld, worden in een apart vakje 'Marcel Vervloesem ziekenhuis' weggestoken. Deze werkwijze wordt met name ook door de Justitie toegepast die gebruik maakt van 'administratieve dossiertjes'.

------------------

UPDATE - DRINGENDE OPROEP

Marcel schijnt in de nacht van 27 op 28 april jl., enorme koorts te hebben gekregen en beginnen te braken zijn.  Zijn celmaat verwittigde onmiddellijk een cipier en kort nadien werd Marcel in een ambulance waarin het genaamde MUG-team hem zuurstof toediende, weggevoerd.  Hij belandde op de intensieve dienst van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout en diende tal van onderzoeken te ondergaan. Er werden opnieuw hartproblemen vastgesteld.  Marcel liet weten geen hartoperatie meer te willen ondergaan.  Hij is met kettingen aan het bed geklonken en heeft twee bewakers naast zich staan.

We roepen iederéén op om te protesteren tegen de onterechte opsluiting en de onmenselijke behandeling van Marcel.
Eerstdaags wordt er opnieuw aktie gevoerd in Turnhout en voor het kabinet van justitieminister Turtelboom.  Het gaat daarbij niet alleen om Marcel maar ook om het justitie- en gevangenisbeleid in België dat dergelijke zaken mogelijk maakt.  Het resultaat van de zogezegde 'hervorming van justitie' die na de zaak Dutroux werd afgekondigd, lijkt immers een Justitie in dienst van de geörganiseerde misdaad te zijn.  Turtelboom en Alexander De Croo, voorzitter van de Open VLD, pleiten zogenaamd voor een 'zero tolerantie tegen criminaliteit'. Maar als dat zo is, waarom sluiten ze Marcel dan maandenlang op voor een beschuldiging die volgens het gerechtelijk onderzoek gelogen is ? Waarom laten zij de gevangenissen dan zo volsteken dat gedetineerden er op matrassen op de grond moeten slapen ?  Waarom laten zij grote fraudeurs zoals Dominiek De Clerck, hun proces dan afkopen zodat zij niet achter de tralies belanden ?  Waarom blijven misdaden binnen gerechtelijke kringen dan ongestraft ?  
Dat bewijst dat minister Turtelboom en de Open VLD leugens verkopen.

-------------------------

St Elisabethziekenhuis Turnhout

Rubensstraat 166,
Turnhout
T : 0032 (14) 406-011
F : (14) 420-931
E : webmaster@sezkturnhout.be
W : www.sezkturnhout.be

De ombudsdienst van AZ Turnhout wordt bemand door ombudsvrouw Mariette Konings. U kunt bij haar terecht met een klacht, vraag of voorstel voor verbetering van het ziekenhuis. De ombudsdienst is er op de eerste plaats voor patiënten. Ook uw vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon kan er terecht.

De gezondheid van uw kennis of familielid komt voor al ons personeel, zowel verpleegkundigen, paramdici, artsen, als technisch, ondersteunend en administratief personeel op de eerste plaats. Daarom vragen wij ook van de bezoekers om zich te houden aan enkele regels en bezoekuren te respecteren. Twijfelt u ergens over of heeft u een vraag, neem gerust contact op met het onthaal op 014/44 41 61 voor campus Sint-Jozef en op 014/40 68 68 voor campus Sint-Elisabeth.

Schrijf Marcel: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 134, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België).  Laat ons weten dat u geschreven hebt zodat we weten of  Marcel's post al dan niet volledig geblokkeerd wordt.

Schrijf, fax of telefoneer de Gevangenis van Turnhout:

Inrichtingshoofd: Marc Hendrickx

Adres: Gevangenis van Turnhout, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België)

Tel.:014 40 89 30 - Fax:014 42 03 50

Schrijf minister Turtelboom: Annemie Turtelboom:

Beleidscel en Secretariaat van de Minister van JustitieWaterloolaan 1151000 Brussel
Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be>
Telefoon02 542 80 11
Fax02 542 80 00

Schrijf de Liga Voor Mensenrechten info@mensenrechten.be - Jos Vandervelpen (Voorzitter Liga voor mensenrechten Vl)" <jos.vandervelpen@pandora.be>  Vraag de Liga waarom zij zo weinig geinteresseerd is in mensenrechten. 

Schrijf naar de Vlaamse Ombudsman:klachten@vlaamseombudsdien Vraag de Ombudsman waarom hij geen klachten van Vlaamse burgers behandelt.

Schrijf naar ex-premier Guy Verhofstadt die zoals justitieminister Turtelboom, lid is van de Open VLD.  Vraag hem waarom de wantoestanden in gevangenissen mogelijk zijn terwijl hij in zijn 'burgermanifesten' over de 'partij van de burger' en 'een nieuwe politieke cultuur' sprak.

Contacteer het Europees Comité Tegen Folteringen:

Vraag waarom de Belgische regering, nadat zij voor de zoveelste keer door de CPT vanwege haar gevangenisbeleid werd veroordeeld, haar gedane beloftes niet nakomt.  Vraag de CPT waarom zij geen bezoek brengt aan de gevangenis van Turnhout waar dat 210 mensen zijn opgesloten terwijl er maar plaats is voor 120 gedetineerden.  Vraag of het normaal is dat gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moeten slapen. Vraag om tussen te komen in de zaak Vervloesem, een man die kanker-, hart-, nier- en diabetespatiënt is en al maandenlang onterecht in voorhechtenis zit in de gevangenis van Turnhout zodat hij de voorbije nacht met spoed diende te worden opgenomen.

Secretariat of the CPT
F-67075 Strasbourg, Cedex France
Tel.: France: 03 88 41 39 39, Int.: +33 3 88 41 39 39 - Fax: France: 03 88 41 27 72, Int.: +33 3 88 41 27 72
E-mail: cptdoc@coe.int
Internet: www.cpt.coe.int

Mevrouw Inge Delissen Substituut-procureur des Konings Kasteelstraat 1
2300 Turnhout
014 44 76 12 014 44 76 61 0485 53 23 59


Foto: Marcel Vervloesem met Tinny Mast, moeder van de in 1994 verdwenen kinderen Kim en Ken, zoon en dochter van Tinny Mast. Kim werd later dood en gefolterd teruggevonden, maar Ken blijft spoorloos. De zaak leidde tot de oprichting van het Comité Kim en Ken (1995-2001).Marcel_nieuwsblad_001.jpg Forumgesprekken

 

www.standaard.be
BRUSSEL (AP, BELGA) - Almaar meer servers sluiten de toegang tot de website af. Ook de online betaaldienst PayPal werkt niet meer mee. WikiLeaks roept nu de hulp in van internauten.
 
Bij ons gebeurt er juist hetzelfde:

 

'Vanaf het moment dat ik over Marcel Vervloesem begon te schrijven, lag BOUblog onder vuur. De site laadde soms heel traag, reacties plaatsen ging dan moeizaam, het plaatsen van een artikel ging soms helemaal niet meer. Dan zat ik te schrijven en als ik de tekst wilde opslaan, verdween deze voorgoed in het niets. Mijn provider werd bestookt met DDos aanvallen, hun server lag plat. Men probeerde in te breken in BOUblog, waarop ik het wachtwoord wijzigde. Er volgde een spamaanval van honderden Russische reacties, die gelukkig goed werd opgevangen door mijn spambox.'
http://www.boublog.nl/2010 /01/21/de-beste-wensen-van -marcel-vervloesem/

Marcel Vervloesem is nu vrij onder voorwaarden. Dat betekent dat hij een spreekverbod met de pers heeft, geen contact mag opnemen met verenigingen die tegen kindermisbruiken strijden, geen contact mag opnemen met de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl we hem 2 jaar lang in de gevangenissen zijn gaan opzoeken en geen contact mag hebben met de acteur Jo Reymen die hem blijven steunen is. Dat is wel niet grondwettelijk maar daar trekken ze zich in België niets van aan. En, zoals ik reeds zei, het draaide niet rond Vervloesem zoals men 10 jaar lang liet doorschijnen maar rond het dichtdekken van de door hem onthulde kinderpornozaak Zandvoort met bijna de 100.000 slachtoffers die moest dichtgedekt worden en waarvan men 10 jaar lang niets in de kranten zag staan.

Laat ons hopen dat de mensen nu eindelijk begrepen hebben hoe de vork aan de steel zit. Toch wil ik mijn pijlen niet uitsluitend op Justitie richten. De parlementsleden en de pers die zich nu zo schijnheilig opblazen rond het kindermisbruik van geestelijken (alhoewel we dat zeker niet mogen wegcijferen), hebben de kinderpornozaak Zandvoort ook gedurende 12 jaar lang mee dichtgedekt terwijl ze de mond vol hebben over bescherming tegen sexueel misbruik. De kinderpornoproducenten zijn gewoon hun gang blijven gaan dank zij hun stilzwijgen en het media-proces tegen Vervloesem. En dat was waarschijnlijk ook de bedoeling.

- Enkele dagen geleden heeft een zekere Yvo Meulemans van Het Nieuwsblad die in bepaalde kringen geen onbekende is, het offensief tegen Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven proberen te heropenen. Hij schuimde heel Morkhoven af in een poging om het adres van Marcel die al enkele maanden vrij is, te weten te komen. Uiteindelijk belde hij Marcel op en vroeg hem of hij enkele vragen mocht stellen. Marcel antwoordde hem dat hij een spreekverbod met de pers had (misschien maar goed ook met een vlaamse pers die de feiten stelselmatig verdraait en ernstige kinderpornozaken doodzwijgt). Maar 'Yvoke' zoals we hem noemen, bleef verder aandringen en vroeg of hij niet als 'vriend' mocht langskomen. Marcel antwoordde nogmaals negatief. Yvoke vroeg hem vervolgens of hij de door Justitie opgelegde voorwaarden wel zou naleven terwijl hij de eerste was om die zelf te verbreken en Marcel in een lastig parket te brengen. En dat kereltje gelooft dan nog dat hij een echte journalist is...

- Voor mij is die hysterie rond de kindermisbruiken van geestelijken, voor een groot deel gespeeld en totaal schijnheilig. Want waarom zweeg men 12 jaar over de kinderpornozaak Zandvoort als men werkelijk iets om de slachtoffers van sexueel misbruik zou geven ?   Waarom sloot men zich stilzwijgend aan bij het waanzinnig opgeklopte media-proces tegen Vervloesem waarbij men de vuilste truken gebruikte ?    Ik heb mij laten vertellen dat iemand die misdaden stilzwijgend goedkeurt, eigenlijk een mede-dader is. Want door zijn zwijgen krijgen de misdadigers een vrijgeleide om hun handel verder te zetten en verder slachtoffers te maken.

Justitie gaat natuurlijk niet geheel vrij uit. Want zij moet een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek instellen (wat zij niet gedaan heeft omdat er zelfs ontlastende documenten uit Vervloesem's strafdossier zijn verdwenen zoals de Hoge Raad voor de Justitie, vlak voor de opsluiting van Vervloesem, schriftelijk heeft erkend). Justitie mag geen beschuldigingen tegenover iemand misbruiken om zware misdaden zoals kindermisbruiken dicht te dekken.

- De journalistieke 'massahysterie' tegen Vervloesem werd gebruikt om de aandacht af te leiden van de kinderpornozaak Zandvoort. We leefden toen nog volop in het Dutroux-tijdperk en de Belgische regering die het bestaan van kinderpornonetwerken nog steeds ontkent, kon de aandacht van de internationale pers (Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan, ...) voor een internationaal kinderpornonetwerk dat onthuld werd door een volksjongen uit Morkhoven, wel best missen.

- Nog even terugkomen op het artikeltje van 'Yvoke' in Het Nieuwsblad van 3.12.2010. Hij had het opnieuw over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' Marcel Vervloesem; vertelde dat deze ondermeer voor 'afpersing' veroordeeld was (wat niet waar is) en besloot met de woorden dat Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven 'gebroken' had (wat ook niet waar is omdat Vervloesem -naast een spreekverbod met de pers en verenigingen die rond kindermisbruik werken- een contactverbod met zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven en de acteur Jo Reymen kreeg opgelegd). Hij herhaalde tevens dat Vervloesem veroordeeld werd voor de 'verspreiding van kinderpornografie'. Vervloesem werd inderdaad veroordeeld voor dit laatste maar dat gebeurde ten onrechte omdat het hier een pamfletten-aktie rond het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort betrof en de vzw Werkgroep Morkhoven als verantwoordelijke uitgever werd vermeld. Over de kinderpornozaak Zandvoort en de procedure van Vervloesem voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, zweeg hij natuurlijk. Er nog even bij vermelden dat Het Nieuwsblad destijds de krant was die Vervloesem verdacht maakte. Dat gebeurde twee weken na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort. Er werd een zogezegd interview met Vervloesem's halfbroer afgenomen waarin deze verklaarde dat hij 'in zijn jeugd sexueel misbruikt werd door Marcel'. Na de zogezegde reportage van het programma Telefacts van VTM dat erop volgde, was de aandacht van de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort verdwenen. Het heeft veel weg van de zaak WikiLeaks waarin Assange, na zijn onthullingen, te maken kreeg met een internationaal aanhoudingsbevel voor 'verkrachting'.

20:14 Gepost door Yves in Marcel Vervloesem | Permalink | Commentaren (2) | Tags: marcel vervloesem, vrij |  Facebook |

03-12-09

3.12.2009: Open Brief aan X


E479.tuinBrussel, 3 december 2009

 


Marcel zijn situatie is onveranderd.

Hij heeft ons vandaag niet gebeld en niets laten weten.

Hij werd een paar dagen geleden door de Psycho Sociale Dienst (PSD) uitgenodigd die hem liet verstaan dat men het dossier zou blokkeren 'zolang hij de feiten niet toegeeft' en 'geen afstand zou nemen van de verenigingen die tegen pedofilie strijden en contact hebben met de pers'.  
Pure chantage dus die ongetwijfeld van bovenaf wordt gedicteerd en toegestaan.

Met de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in ons land wordt dus geen rekening gehouden.  Ook met Marcel's procedure voor het Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, wordt geen rekening gehouden.

De PSD, een dienst van justitie, schendt ook het vonnis van het hof van beroep van Antwerpen dat het 'contactverbod met de pers' dat de correctionele rechtbank in Turnhout Marcel had opgelegd, als 'onwettelijk' bestempelde.
Vonnissen en wetten zijn dus van geen enkele tel in zijn geval.

Vandaag nogmaals een klacht ingediend tegen K. die op zijn nieuwe skynetblog gewoon mag verdergaan als voorheen.

K. werkt nu samen met een stel pedocriminelen die een artikel hadden gemaakt   om Marcel nog eens extra door het slijk te sleuren.
K. die, zoals V., niet eens is staat is om twee zinnen zonder fouten te schrijven, houdt zich blijkbaar bezig met het kopiëren en publiceren van mijn brieven die hij van de nodige smurrie voorziet.

Ook de klachten bij Skynet gepubliceerd.  
Maar veel moet ik van de Skynet Klantendienst die onze drie blogs heeft gesloten, niet verwachten.
Het is al een week geleden dat ik een klacht heb ingediend omdat K. de gebruikersregels en gedragscode van Skynet voortdurend overtreedt maar er wordt geen enkele maatregel genomen. 


23:19 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marcel vervloesem, open brief |  Facebook |

22-11-09

Marcel Vervloesem en de pedocriminelen: BOUblog


E479.tuinOnze commentaar op het artikel 'Marcel Vervloesem en de pedocriminelen' (BOUblog)

De geschiedenis van Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) is mij bekend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook zij de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot heeft gestoken.Op de vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot (franstalige Groenen) naar de stand van zaken in de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Onkelinx dat het een 'individueel dossier betrof'. Daarmee bedoelde zij het proces tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging.

De vraag werd dus simpelweg genegeerd.
Met de verklaring uit het rapport van de federale politie dat het hierbij ging om 89.539 foto's van kinderen 'waarvan 75% duidelijk misbruikt', hield de toenmalige Minister van Justitie die inmiddels Minister van Gezondheidszorg geworden is en al enkele keren liet weten dat zij Minister van Justitie Stefaan De Clerck 'voluit steunt', geen rekening.

Ik heb Onkelinx talrijke keren aangeschreven en haar medegedeeld hoe de vork aan de steel zat maar kreeg zelfs geen antwoord.

Alle justitieministers (De Clerck, Van Parys, Verwilghen, Onkelinx, Vandeurzen, De Clerck voor een tweede maal) werden op dezelfde manier geinformeerd.
Geen enkele minister wilde echter informatie geven over de stand van zaken in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort terwijl de kranten over de 'zelfverklaarde kinderpornojager en kindermisbruiker Marcel Vervloesem' bleven spreken alsof het van bovenaf gedicteerd werd.

Ook de Nederlandse kranten schreven geen letter meer over de kinderpornozaak Zandvoort en namen de berichtjes van het persagentschap Belga waarin Marcel Vervloesem 253 keren een 'zelfverklaarde kinderpornojager' werd genoemd, gewoon over.

Het meest gruwelijke van deze zaak is dat de Belgische en Nederlandse autorititeiten (en media) perfect van deze kwestie op de hoogte zijn maar ervoor gekozen hebben om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te houden.
Dat de werkelijk doodzieke Marcel Vervloesem tengevolge van de psychische en lichamelijke folteringen in de gevangenis zal overlijden, nemen zij er maar bij.

Vandaar dat ik mij soms afvraag of we met onze europese 'democratische rechtsstaten' niet langzaam aan in de richting van een totalitair regime evolueren waarin voor menselijkheid en rechtvaardigheid geen plaats meer is.

Ik kan de woorden van mr. drs. BOU dat de seksuele perversie ongeveer gelijke tred houdt met een ondemocratische maatschappijstructuur, alleen maar bijtreden.
En ik hoop dat meer en meer mensen gaan beseffen dat macht, moord, sexuele wellust, sexuele perversie, sexueel misbruik en onderdrukking een zaak van alle tijden is zoals het Nazi-regime ons heeft geleerd.

http://www.boublog.nl/2009/11/05/marcel-vervloesem-en-de-pedocriminelen/


02-truth-freedom

 

 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
- Video's: Marcel Vervloesem en de Zandvoortse kinderporno (nederlandstalige ondertiteling)


21-11-09

Gevangenis Turnhout: Open Brief aan mr. drs. BOU


Bezoek aan Marcel Vervloesem

Samedi, novembre 21, 2009
By Jan Boeykens

E4DD.tuin@ mr. drs. BOU

Bedankt voor je publicatie op Zaplog. De manier waarop de klachten tegen Marcel in elkaar zijn geknutseld en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot is gestopt, is inderdaad onvoorstelbaar.   En ik denk dat men werkelijk gehoopt heeft dat Marcel tengevolge van zijn ellendige gezondheidstoestand en de systematische pesterijen en folterpraktijken, in de gevangenis zou sterven.

Die hoop heeft men trouwens bijlange niet opgegeven.

Zonder onze steun en zonder zijn buitengewone wilskracht, zou hij reeds lang dood en begraven zijn geweest.

We komen juist terug van ons bezoek aan Marcel in de gevangenis van Turnhout. Het is de eerste keer dat we hem bezochten sinds dat hij 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel werd gestoken tengevolge van zijn protest tegen de wijze waarop de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Turnhout en Brugge, onder het stilzwijgend oog van justitieminister De Clerck en zijn kabinet, al zijn verzoeken hebben geboycot.

Marcel bevindt zich in een totaal uitzichtloze toestand.   Hij heeft, niettegenstaande zijn reglementaire aanvragen, al meer dan een jaar geen recht op penitentiair verlof, uitgaansdagen, een ambulante behandeling, een voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen, electronisch toezicht, een eigen adres enzoverder…

Marcel die zopas een diploma dactylografie in de gevangenis heeft gehaald, wacht (tesamen met de andere gevangenen) nog altijd op de computerlessen waarvoor hij zich twee maanden geleden heeft ingeschreven.

Hij ontvangt bijna geen enkele brief meer op dit ogenblik. Dat komt omdat zijn briefwisseling weer grotendeels wordt achtergehouden.

Gedurende de laatste weken verdwenen er ondermeer twee brieven met postzegels van zijn dochter Wendy, een prentkaart van Yvonne Van Hertum, een volgeschreven prentkaart van de vzw Werkgroep Morkhoven, een brief van een Luikse sympathisant en vermoedelijk tal van andere brieven, waaronder ook de antwoorden van de parlementsleden die Marcel heeft geschreven.

Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout die Marcel een tweetal weken geleden zei dat hij er ‘persoonlijk ging voor zorgen dat bepaalde briefwisseling zou geblokkeerd worden en bepaalde bezoeken zouden geweigerd worden’, kreeg inmiddels het ‘volledig vertrouwen van justitie’ in een brief van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen. Marcel moest de brief, na hem gelezen te hebben, voor ‘ontvangst’ aftekenen waarna de brief werd teruggestuurd naar het Directoriaat-generaal.   Men wil de criminele praktijken van de PSD, na een zogenaamd ‘grondig en diepgaand onderzoek’ (terwijl er geen onderzoek was), blijkbaar dichtdekken.

Zoals gewoonlijk bracht ik justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers van deze feiten op de hoogte en ben ik van plan om de Minister te verzoeken om een onderzoek te laten openen naar de talrijke namen die enkele weken geleden uit Marcel’s bezoekerslijst die in de gevangeniscomputer waren opgeslagen, verdwenen bleken te zijn.

Ik til zwaar aan deze zaak omdat de PSD in haar rapport waarin Marcel’s verzoeken voor penitentiair verlof en uitgaansdagen werden afgewezen, stelde dat Marcel ‘door zijn familie verlaten werd’ en ‘ook door de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven minder bezocht werd’.

Hebben de PSD-justitiediensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout door het systematische blokkeren van Marcel’s dossier, door het schrappen van de bezoekers uit de bezoekerslijst van de gevangeniscomputer en door het herhaaldelijk achterhouden van de briefwisseling, Marcel van de buitenwereld willen afsluiten ?  En, zo ja, waarom laten Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers die meermaals van al deze zaken op de hoogte werden gebracht, deze criminele praktijken verder toe ? Hoeveel gevangenen werden er reeds het slachtoffer van deze misdadige praktijken waarbij ook medische dossiers worden vervalst en achtergehouden, en er zelfs verkeerde gegevens uit de strafdossiers aan de strafuitvoeringsrechtbank worden doorgespeeld ? Wat is de bedoeling van dit alles ?  Maakt dit soms deel uit van de hervorming van de justitie die Minister De Clerck aankondigde ?

Waarom laat de Minister tevens na om een onderzoek in te laten stellen naar de in 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen (die Marcel beiden veroordeelden) ? Waarom moeten deze zaken dichtgedekt en de betrokken magistraten beschermd worden ? Waarom kiest de Minister voor een doofpotpolitiek en laat hij een zwaar zieke persoon waarvan hij weet dat deze wellicht onschuldig is, in de gevangenis sterven ?

Nog een pikant detail: Marcel ontdekte dat het belletje in de isoleercel niet werkte. Hij had dus tengevolge van zijn hartproblemen en zware suikerziekte, zonder dat iemand het wist, in de isoleercel kunnen sterven. En zoals ik geschreven heb, is er van 19 uur ’s avonds tot 9 uur ’s morgens geen verpleging in de gevangenis van Turnhout zodat Marcel, zelfs met een oplettende bewaker in de buurt, niet meer te redden was geweest indien hij in een levensbedreigende situatie terecht was gekomen.

Schrijf Marcel:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 4 – Cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout (België)

(Maak een kopie van je brief voor in het geval hij achtergehouden zou worden)

http://www.boublog.nl/2009/11/05/marcel-vervloesem-en-de-...


02-truth-freedom

 

 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1

16-11-09

Open Brief aan Wendy Vervloesem


Actie.Antwerp.

From: Jan Boeykens
Date: 2009/11/16
Subject: stand van zaken
To: Wendy Vervloesem

Prachtig Wendy !

We zullen je alle informatie en hulp bezorgen.

Het feit dat je Marcel's dochter bent, kan immers een enorme impact hebben.

Je bent in ieder geval beter af met een 'fanclub van Marcel Vervloesem' dan met een Minister van Justitie die de mensenrechten schendt of met magistraten die kinderporno-cd-roms laten verdwijnen.

Je vader heeft mij vandaag nog getelefoneerd. Ik vond dat zijn stem niet erg goed klonk. Het is duidelijk dat die afzondering een lichamelijke en geestelijke foltering voor hem is. Hij is bang dat ze hem in die isoleercel zullen houden of naar Brugge zullen transporteren. Die onzekerheid is dodelijk, zeker voor iemand die, zoals hij, zwaar hart- en suikerziek is (om over de rest maar te zwijgen).

Ik vind dat Jespers minder pokerspelletjes met die mannen van justitie en direct op de bal moet spelen. Zoals dat het geval was bij die tuchtstraffen te Brugge. Direct naar de Raad van State stappen en gedaan ermee !

Ik heb je vader, zoals ik hem beloofde, vandaag een brief met postzegels gestuurd. Laat ons hopen dat ze die weer niet achterhouden want men is blijkbaar tot alles in staat om je vader het zwijgen op te leggen.

We zullen iederéén oproepen om hem te schrijven en een kopie van hun schrijven naar ons te zenden, voor in geval dat hun brieven zouden verdwijnen.

We zullen de mensen ook vragen om je vader financieel mee te helpen ondersteunen. Alleen het telefoneren vanuit de gevangenis kost immers al stukken van mensen !

Je vader zei me dat hij die twee brieven met postzegels van jou, nog altijd niet heeft ontvangen. Ook de prentkaarten van de Nederlandse aktievoerster Yvonne Van Hertum heeft hij nog altijd niet aangekregen.
Wie weet hoeveel brieven van parlementsleden en andere mensen er nooit bij hem zijn terechtgekomen...

Het is inderdaad zo dat in deze zaak niet je vader maar Erwin Boosten van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout, in de isoleercel thuishoort. Hij is tenslotte de man die de gevangenen tot wanhoop drijft terwijl de PSD's werden opgericht om de gevangenen te helpen en te begeleiden. Maar ja, wat doe je met een Minister van Justitie die niet eens het verschil kent tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid en zijn handen steeds in onschuld wast ?

Ik zend je zo dadelijk de email-adressen.

Groeten aan Peter.

Jan

Foto: aktie in Antwerpen

12-09-08

Een 'gewijzigd' bezoekreglement dat niet bestaat: Yolande


Over gestolen documenten en over de wijziging van een bezoekreglement dat niet bestaat

mail-3

Yolande 11.9.2008:

Jan, Jacqueline,

I just called the prison.
A request for a visit cannot be made by fax!

I would need to add copy of my ID papers and an official declaration of Good Conduct (Goed Gedrag)
I asked if their were formal rules (on the internet?). Apparently there are no rules, it is a decision of the director.
They said any request would take several days to deal with... they were very vague.

I think about all of you all the time. What a scandal this is...

Very best regards,


Beste Yolande,

Dat bewijst dat die zogenaamde wijziging van dat bezoekreglement die ons (Jacqueline, Giorgio en mij) schriftelijk werd medegedeeld en mij nog eens telefonisch werd wijsgemaakt door een zekere mevrouw Dekker van het Regionaal Bestuur der Gevangenissen + door de gevangenissen van Brugge en Turnhout, pure onzin is.

Er bestaat inderdaad geen reglement en het wel of niet toestaan van een bezoek is op pure willekeur gebaseerd en wordt gebruikt om gevangenen te sanctioneren.

Ik schreef voor dat bezoekrecht al een paar keren naar de federale ombudsman die me had schriftelijk had medegedeeld dat ik mij in geval van 'tuchtsacties' in de gevangenis, tot hem mocht richten.
Maar ja, je weet hoe dat gaat hé ! Die politiek benoemde ombudsman telefoneert een paar keer naar de ministriële kabinetten met de vraag hoe hij dat moet oplossen en die kneuten verzinnen dan wel iets.
Of hij vergeet gewoon te antwoorden, dat kan ook al.
Die mannen weten ook dat hoe langer zij het kunnen rekken, hoe kleiner de overlevingskansen van Marcel worden. Als hij dan sterft dan is het probleem voor hen opgelost.

Gisteren hadden een paar Nederlandse mensen wiens dochter door Marcel uit de prostitutie werd gehaald, naar de gevangenis van Brugge gebeld om Marcel te gaan bezoeken. Men zei hen dat zij zich met een brief 'schriftelijk tot de directeur van de gevangenis moesten richten' (zoals wij op 30 augustus 2008 gedaan hebben zonder dat onze brief door de directeur van de gevangenis van Turnhout werd beantwoord omdat volgens die mevrouw Dekker het bezoekreglement zogezegd 'al jaren geleden' was veranderd terwijl ik in 2005 Marcel na een brief aan de directeur van de gevangenis in Turnhout gewoon mocht gaan opzoeken).

Die Nederlandse mensen belden vandaag opnieuw naar de gevangenis en nu kregen ze als antwoord dat 'alleen de familie van Marcel hem mocht opzoeken'.

Iemand anders vernam dat weer dat hij een copij van zijn identiteitskaart naar Marcel moest opsturen die dan op zijn beurt een brief aan de directie moest richten, met toevoeging van de copij van de identiteitskaart erbij.

Ik kreeg een paar dagen geleden dan toch een antwoord van de gevangenisdirecteur van Brugge waarin hij mij zei dat alleen Marcel (die vermoedelijk in coma ligt) de bezoekers mocht aanstellen.

Vandaag kregen we (na 12 dagen) dan eindelijk ook een schriftelijk antwoord van de gevangenisdirecteur van Turnhout waarin ons hetzelfde werd medegedeeld.

Zoals je zegt, is het gewoon de directeur van de gevangenis die beslist wie er al dan niet op bezoek komt. Er bestaan helemaal geen bezoekregels en die zogezegde wijziging van de bezoekregels, is pure onzin met de bedoeling om ons buiten te houden.

Marcel had mij er nog voor gewaarschuwd. Hij zei mij voor dat hij binnenging dat men alles zou doen om ons buiten te houden en dat de kans groot was dat we hem niet zouden mogen bezoeken.

Ik had gisteren voor 50 Euro postzegels voor Marcel gekocht alhoewel zijn toestand na die 7 dagen honger- en dorststaking waarschijnlijk zover is achteruit gegaan dat hij niet meer kan schrijven en terwijl de mogelijkheid inderdaad groot is dat hij zich in coma bevindt. Maar toen ik gisteren aan de gevangenis van Turnhout arriveerde bleek Marcel al 20 minuten voordien in een ziekenwagen naar Brugge te zijn vertrokken. Dat kwam omdat men ons (ook de familie niet) niets wenste mede te delen omtrent zijn vertrek.

Ik heb die postzegels dan maar bijgehouden omdat ze waarschijnlijk toch niet bij Marcel waren terechtgekomen.

Die Nederlandse ouders die door Marcel zo ontzettend geholpen werden, zijn helemaal van de plank. Zij begrijpen niets van het misdadig justitiesysteem in België dat onschuldigen en zieke mensen in de gevangenis draait. Zij hadden ook gehoopt van Marcel te ontmoeten omdat zij voor zijn leven vrezen. Als hij zou sterven, dan hebben ze hem zelfs niet meer kunnen zien !

Ook voor Jacqueline en mij is het zwaar om dragen. Ik heb uiteindelijk 20 jaar met Marcel op de bres gestaan en we zijn echte vrienden geworden en toch mag ik hem niet zien terwijl het niet zeker is of hij nog lang zal leven.
Ook Jacqueline kent Marcel die veel bij ons op bezoek is geweest, nu reeds 5 jaar lang. Maar ook zij kan hem niet meer zien terwijl hij misschien niet lang meer zal leven en zij met haar hart elk uur van de dag bij hem is.
Het doet erg veel aan de gijzelingen van terroristische organisaties denken.

Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om Marcel het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Het feit dat het gerecht al de ontlastende stukken uit Marcel's dossier liet verdwijnen om hem te kunnen veroordelen, bewijst waar men naartoe wilde.
Bij justitie weet men trouwens beter dan wij dat iemand die een hartziekte heeft, aan zware suikerziekte lijdt en kanker heeft, een gevangenisstraf niet kan overleven.

Justitieminister Vandeurzen en zijn companen hebben het altijd over het probleem van de 'overvolle gevangenissen' en van een justitie waarin de 'mens centraal staat'. Vandaar dat zij mensen zoals Marcel in een volgepropte gevangenis opsluiten waar zij dan rustig kunnen wegkwijnen en sterven.

Wist je dat Vandeurzen in zijn vroeger leven directeur van een ziekenhuis is geweest en dat hij de justitie- en gezondheidsspecialist van de CD&V (Vlaamse Christen Democraten) was ? De man heeft ook in de commissie-Dutroux gezeten en heeft mee de 'hervorming' van politie en justitie geleid...

Protesteer nu het nog kan bij:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01 - Fax : (0032) 02 542 82 85

Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21 - Fax: (0032) 02 542 80 00

De gevangenis waarnaar Marcel Vervloesem werd overgebracht:
Penitentiair Complex Brugge
Afdeling Mannen 1 - Infirmerie
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Lege Weg 200, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel: (0032) 050 45 71 11 - Fax: (0032) 050 45 71 89

Foto: 9.9.2008 - 17u - Actie voor de gevangenis te Turnhout die door de politie onmiddellijk werd verboden. Marcel Vervloesem was 20 minuten voordien in een ziekenwagen geladen, richting Brugge...